Διαδικασίες Χειρισμού Καταγγελιών και Επίλυσης Διαφορών

Ο ΟΠΔΔΕ δικαιούται να προβαίνει σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για την νόμιμη προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων μελών του και ιδίως να υποβάλλει αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, να εγείρει αγωγές, να ασκεί ένδικα μέσα, να υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις, να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων και, γενικώς, να ζητά την απαγόρευση πράξεων που προσβάλλουν τα δικαιώματα των διαφημιστικών εταιριών.

Ο ΟΠΔΔΕ, ως μη δικαιούμενος σε συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων των μελών του, δεν έχει συμβληθεί σχετικώς με οργανισμό συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων, η δε διαχείριση κάθε καταγγελίας, γίνεται από τον ΟΠΔΔΕ απ’ ευθείας με τον προσβάλλοντα τα πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα μέλους του.

©2018 by ΟΠΔΔΕ.